ด้วยความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาลประเทศแคนาดาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ (eLearning) ว่าด้วย ’หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์’ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปรับใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล (International best practices) และแนวคิดอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าด้วยการจัดการพรมแดน และทักษะที่ความสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์และแนวคิดตามที่ได้กำหนดนิยามไว้ในบทเรียนทั้ง 16 บท
   
การจัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณจุดผ่านแดน ไม่ว่าจะเป็นพรมแดนทางบก ท่าเรือ หรือจุดตรวจในสนามบิน แต่ยังมีประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอื่นๆ ที่อยากเรียนรู้ภูมิหลังและความรู้พื้นฐานว่าด้วยเรื่องการจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการพรมแดน อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน และขั้นตอนของการเข้าเมือง คอร์สเรียนออนไลน์นี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความเข้าใจความสำคัญของการจัดการพรมแดน และในขณะเดียวยังสามารถทำความเข้าใจกับกรอบการทำงานระดับประเทศเพื่อการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน และหน้าที่ของประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกของกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรที่จัดทำขึ้นนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน นอกเหนือจากหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานตำรวจของผู้เรียนเอง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรมแดนและการควบคุมพรมแดน ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงของพรมแดน ในขณะเดียวกันต้องสร้างความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด มาตรฐานสากล และธรรมเนียมปฏิบัติในการรับมือกับการโยกย้ายถิ่นฐานประเภทต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับบุคคลกลุ่มเปราะบาง โดยคำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศ วัฒนธรรม และอายุ
 • เพื่อให้ความรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การค้ามนุษย์ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงตัวบ่งชี้สำหรับคัดแยกผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด และแนะนำกรอบของกฎหมายในประเทศไทยที่ใช้เพื่อการดำเนินคดีในการกระทำความผิดดังกล่าว
 • เพื่อเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการประเมินผู้เดินทาง ณ จุดผ่านแดน ทักษะเหล่านี้รวมถึงทักษะขั้นพื้นฐานในการระบุเอกสารการเดินทางปลอม ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการตั้งคำถาม ทักษะพื้นฐานในการระบุผู้สวมรอย และทักษะอื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อการประเมินและทำการตัดสินถึงคุณสมบัติในการเข้าเมืองของผู้เดินทาง
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารจัดการพรมแดน และเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานในวิธีปฏิบัติสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล หลักการสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูล และการรักษาความลับ

โครงสร้างหลักสูตร

 • คอร์สเรียนออนไลน์นี้ ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 16 บท เนื้อหาครอบคลุมถึงองค์ประกอบหลัก 4 ประการที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการพรมแดน การต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ได้แก่
  • การควบคุมพรมแดน
  • การบริหารจัดการพรมแดนและการโยกย้ายถิ่นฐาน
  • ขั้นตอนการประเมินผู้เดินทาง
  • การบริหารจัดการข้อมูล
 • ในตอนท้ายของแต่ละหน่วยจะมีแบบประเมินสั้นๆ ผู้เรียนจะต้องเรียนให้จบทั้ง 16 บทพื่อที่จะได้ประกาศนียบัตรที่เมื่อจบหลักสูตร
 • แต่ละบทต้องใช้เวลาในการเรียนอย่างน้อย 30 นาที ผู้เรียนสามารถหยุดพักระหว่างเรียนได้และบันทึกความคืบหน้าการเรียนของตนได้
 • เพื่อเริ่มต้นเรียน คลิกที่  บทเรียน
elearning.rpca.ac.thBarN364